ساعت مچی را کدام دست ببندیم

سوالی که برای همه روزی پیش آمده و هنوز هم شاید به جواب مشخصی نرسیده باشند. ساعت مچی را به کدام دست باید ببندم؟
از روی عادت و یا به تقلید از دیگران اکثر مردم ساعت را به مچ چپ خود می بندند ولی شاید از علت و فلسفه اینکار نیز آگاهی نداشته باشند.
جواب بسیار ساده است. افراد راست دست بهتر است ساعت خود را به دست چپ ببندند و افراد چپ دست بهتر است ساعت را به دست راست ببندند. علت این موضوع نیز این است که حجم و بزرگی ساعت مانع نوشتن و انجام کارهای روزمره نباشد.
بستن ساعت مچی به دست چپ یا دست راست سلیقه ای است ولی در حالت کلی همه افراد نباید ساعت را به دست چپ ببندند.
هیچ قانونی نیز وجود ندارد که شما باید ساعت را به دست چپ و یا دست راست ببندید. مهم این است که شما احساس خوب و راحتی داشته باشید. اگر شما راست دست هستید یا چپ دست هستید و احساس راحتی بیشتری دارید که ساعت را به دست اصلی خود ببندید، هیچ کس مانع شما نمی شود و ایرادی ندارد.